English    עברית
ירון אביגדור טכנולוגיות בעמ


ERP

Enterprise Resources Planning System

מערכת ניהול משאבי הארגון

מערכת ERP המשמשת ככלי עזר לניהול אינטגרטיבי של הפעילויות בתוך הארגון. המערכת מבוססת על מכלול מודולים הנדרשים להפעלת הארגון ומספקת מידע עדכני ואמין בזמן אמת על המידע הזורם במערכת. יישום מערכת זו הכרחית בארגונים הדורשים תיאום בין המחלקות השונות ועלולה ליצור שינויים פנימיים בארגון כמטרה משותפת של כלל הארגון.

• Lead Time – זמן אספקה/ייצור
• Bill of Material - BOM – עץ מוצר
• Work in Process - WIP - מלאי רצפת ייצור
• out - FIFO – First in First נכנס ראשון יוצא ראשוןניהול ייצור MES

ניהול וזימון ייצורFinite Capacity Scheduling משלב הפקת הוראת הייצור (פקודת ייצור) תוך מעקב אחר שלבי ביצוע הייצור השונים ברצפת הייצור ועד העברת פריטי הייצור ממלאי ריצפת הייצור למחסנים וללקוחות בהתאם לדרישות בהזמנות הלקוח.
מעקב דיווחים ולניהול הייצור, כפי שהוא מתבצע בפועל, מולהדרישה בהזמנות הלקוחות באמצעות מסכי הנדסת הייצור.
עיתוד MRP במספר שיטות תוך יישום כלים לביצוע בקרת התהליך.
ביצוע תכנון משאבי הייצור בהתאם להגדרות המשתמש וכלים ניהוליים למשוב על התכנון, כגון: בדיקת תכנון מול ביצוע, נצילות תכנון הייצור, נצילות תחנות, יעילות עובדים וכדומה.
מלאי ריצפת הייצור ומרכז את דרישות הרכש לפעולות חוץ עבור פריטים שעברו שלבי ייצור שונים וממתינים לביצוע תהליך נוסף אצל קבלן חוץ כשלב טכנולוגי נדרש לצורך ייצור הפריט.
בקרת תחנות ייצור. מודול זה מאפשר הצגת סטאטוס תחנות ייצור בהתאם לתוכנית העבודה שנקבעה בתכנון הייצור לצורך מידע למנהלים לשליטה ובקרה.
ביצוע בקרת מכונות DNC למכונות הפועלות מול שרת Multi-DNC בתקשורת ממוחשבת. בקרה זו מאפשרת שליחת וקבלת מידע ממכונות הייצור בשלבי הייצור השונים והצגתם באופן גראפי.

   

במנגנון בקרת מכונות DNC ניתן לארכב את כל תכוניות הייצור למכונות בהתאם לטכנולוגיית הייצור שהוגדרה בניתוב פריט ברמת פעולה, כך שהמידע למכונות יכול להישלח למכונות הייצור בכל עת באמצעות הרשאת משתמש מתאימה מתוך המערכת באמצעות תקשורת DNC מתאימה.