English    עברית
ירון אביגדור טכנולוגיות בעמ


תקנים ואבטחת איכות

הנהלת החברה מכירה בכך כי עמידה בתנאי המשק התחרותיים מחייבת מתן שרות אמין ויעיל ללקוחות תוך כדיהבטחת איכות גבוהה וקבועה של כלל המוצרים השירותים ושמירת הסביבה. לשם כך הוקמו ומופעלות מערכות ניהול איכות, איכות הסביבה ובתחום התעופה והחלל עפ"י התקנים AS-9100(C), ISO-9000-2008, התאמה לדרישות השוק המקומי וליצוא.
כמו כן - עמידה בחוקים, תקנות ודרישות המשרדים הממשלתיים הישימים, כולל תנאי בטיחות נאותים.

צפה בתעודה          צפה בתעודה       צפה בתעודה    צפה בתעודה