English    עברית
ירון אביגדור טכנולוגיות בעמ


מדיניות האיכות

הנהלת החברה מכירה בכך כי עמידה בתנאי המשק התחרותיים מחייבת מתן שרות אמין ויעיל ללקוחות תוך כדיהבטחת איכות גבוהה וקבועה של כלל המוצרים השירותים ושמירת הסביבה. לשם כך הוקמו ומופעלות מערכות ניהול איכות, איכות הסביבה ובתחום התעופה והחלל עפ"י התקנים AS-9100(C), ISO-9000-2008, התאמה לדרישות השוק המקומי וליצוא. כמו כן - עמידה בחוקים, תקנות ודרישות המשרדים הממשלתיים הישימים, כולל תנאי בטיחות נאותים.

הנהלת החברה מחויבת לנקוט בכל הדרכים האפשריות כדי להבטיח קיום תהליך רצוף ומתמשך של שפורים באיכות המוצרים, ברמת השרות אותו מספקת החברה ללקוחותיה ובשימור הסביבה.

ההנהלה תקצה את המשאבים הנחוצים, תקבע יעדי איכות מדידים, תדאג להדרכת עובדיה, תטפח את הקשרעם ספקים ותבצע סקרים ומבדקים לבדיקת יישום הנהלים ולקביעת אפשרויות לשיפורים במערכת האיכות ושימור הסביבה.

הנהלת החברה תבצע סקירה תקופתית של מדיניות האיכות והסביבה, היעדים והמטרות שהוגדרו, כדי לוודא המשך התאמתם לצרכים ולציפיות הלקוחות וצרכי החברה. הסקירה תבוצע במסגרת סקרי הנהלה.

הנהלת החברה תגדיר מדדים ותציב מטרות מדידות לתהליכים הרלוונטיים בארגון, כבסיס לשיפור מתמיד ( הקטנת זמני אספקה, הקטנת אחוז הפגומים ,עליה בשביעות רצון לקוחות החברה ...).

מדיניות האיכות היעדים והמטרות יסוקרו תקופתית במסגרת סקרי ההנהלה ויותאמו למציאות המשתנה בהתאם לצורך.