English    עברית
ירון אביגדור טכנולוגיות בעמ


אחריות מחלקת אבטחת איכות

ביצוע פיקוח ומעקב אחר האיכות במפעל. מתבסס על דרישות תקני ISO ומכיל טפסים המותאמים לתקני הבטחת האיכות השונים.

ייצור דוחות ביקורת עבור מוצרים בתהליך, דוחות ביקורת סופיים, תעודות התאמה C.O.C ומספק כלי מעקב שונים אחר דוחות אלה. זה מאפשר ניהול ומעקב אחר קריאות שירות, תלונות לקוח, תלונות לספק/קב"מ, דוחות חריגה/MRB וביצוע מעקבים שונים אחר כלי מדידה, מדידים ותאריכי הכיול שלהם.

"דוחות ביקורת" הפקת דוחות ביקורת החל מדוחות לביקורת קבלת הסחורה, דוח ביקורת פריט ראשון (FAI), דוחות ביקורת ייצור וביקורת סופית וכלה בתעודת התאמה (COC) ועוד.

יישום תקן ISO באמצעות מגוון טפסים לבקרה ולתיעוד של תהליכים המתבצעים במפעל. כמו כן ניהול תיעוד במערכת קיטרון מכיל מספר מסמכים: מדריך איכות, רשימת מספרי מסמכים, נהלים, מפרטים, שרטוטים, מסמכים שקשורים לביצוע מבדק איכות פנימי ורשימת מחזיקי חותמות ועוד.

ניהול ותיעוד של תלונות לקוח לגבי הזמנות ופריטים, תיעוד של שעות עבודה ופעולות שבוצעו וכן ביצוע החלפות פריטים ללקוח. בנוסף לכך ישנה אפשרות לתפוצה בדואר פנימי של פריטי תלונת הלקוח.

פיקוח וטיפול על כל תקלה ובעיה שמתעוררת עם פריטים או עם חומרי גלם שהתקבלו מספקים או קבלני משנה. טופס "תלונות לספק/קבלן משנה" מנהל את כל נושאתי עוד החריגה, שליחת התלונה לספק, רישום סיבות החריגה ופעולות מתקנות שננקטו על ידי הספק.

דוחות חריגה/MRB מטפל במקרים כאשר קיים פריט שאינו עומד בדרישות הלקוח, אך בכל זאת הלקוח מוכן לבדוק אם יוכל לקבל את הפריט. תפריט זה מרכז ומתעד את כל המידע הרלוונטי לנושא החריגה, כגון: רישום תקלות וליקויים, הפקת מדבקות MRB, הפצת דוחות למשתתפי וועדת MRB, טיפול ומעקב אחר דוחות MRB.